آرزو های زمين

آرزو های زميناولين فيلم وحيد موساييان اصلا فيلم بدی نيست ولی يک ايراد اساسی دارد؛ اصلا
چيز تازه ای در آن نمی شود يافت . آرزو های زمين از آن فيلم ها يی است که انگار طی دهه اخير بارهاو بارها ديده ايم و از فرط تکرار به شدت ملال آور شده اند.
جنس فيلم اما به وضوح جشنواره ای است و قطعا به نيت جشنواره های آنطرفی ساخته شده.
گرچه گمان می کنم آنطرفيها هم ديگر حوصله شان از اين دست فيلم ها سر رفته باشد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
موج نو

دوست عزيز ، آرزوهاي زمين تكرار فيلم كوتاهي از موسائيان است ، يعني در واقع او فقط تايم فيلمش را افزايش داده بدون در نظرگرفتن شرايط خاص سينماي بلند !!! ( دقيقا مثل بهمن قبادي ) متاسفانه تب ساخت فيلم بلند بدجوري افتاده به جون بچه هاي فيلم كوتاه !!! سري به khane.persianblog.ir و newwave.persianblog بزن. موفق باشي