سام و نرگس

سام و نرگس ؛ آخر فيلمفارسی


ايرج قادری با يک پيشينه و کارنامه مشخص- ملودرامی اشک انگيز ساخته که عواطف رقيقه مخاطبان ويژه خود را را نشانه رفته است.
سام و نرگس کاملا از قواعد معمول فيلمفارسي پيروی می کند و مملو از وقايع تصادفی- بی منطقی مفرط و شخصيت های سطحی و بدون عمق است.
فيلم همچنين مايه هايی همچون رفاقت-غيرت- گذشت- مردانگی و عشق را ــــ که تم مشترک و هميشگی آثار قادری است ــــ در خود دارد.
اماقادری از دل جريان فيلمفارسي بيرون آمده وبيش از سام و نرگس از او توقع داشتن- بي انصافی است .
مهم اين است که قادری مخاطبان خود را ـــ که لاجرم بخشی از مخاطبان سينمای ايران به حساب می آيند ـــ درست شناخته وتوانايی ارتباط برقرار کردن با آنها و تا ثير گذاشتن بر آنان را دارد.
کاری که بسياری از فيلمسازان پر مدعای اين روز ها از انجامش عاجزند و آرزويش را دارند!

/ 0 نظر / 4 بازدید