روز هوای پاك

... پاك بد نيستاز خانه مي آيم بيرون. ماسك سفيدم را مي زنم. دور و برم همه ماسك زده اند؛ يك، دو، سه،... در ايستگاه اتوبوس مي ايستم. اتوبوس مي آيد. به مسيرم نمي خورد. گاز مي دهد و مي رود. دود سياهش مي پاشد توي صورتم. سرفه مي كنم؛ يك، دو، سه،... اتوبوس بعدي مي آيد. سوار مي شوم. راه مي افتد. در پياده رو حاشيه خيابان پيرمردي با موهاي سپيد و لباس ورزشي مي دود. روي پيراهنش نوشته: «سلام بر آسمان آبي».
بغل دستي ام روزنامه مي خواند: به تيتر روزنامه نگاه مي كنم؛ «تهران، امروز نفس تازه ميكند». به بيرون نگاه مي كنم. عده اي كودك با ماسك هاي سفيد، وسط خيابان تظاهرات راه انداخته اند. روي پلاكاردهايي كه دستشان گرفته اند، نوشته: «دلم ميخواد ماشينها حركت كنند ولي دود نكنند».
بالاي سر آنها تابلوي بزرگي مي بينم كه ستون هاي قرمزش از هر روز درازتر شده است. يك جمله قرمز هم بالاي ستون ها چشمك مي زند: «هشدار!كودكان، بيماران قلبي و افراد سالخورده از منزل بيرون نيايند».
آقايي كه پشت سرم نشسته ميگويد: «به جاي اين جنگولك بازي ها، اتوبوس لكنته هايتان را از دور خارج كنيد».
دهها كودك با ماسك هاي سفيد بر صورت، در حاشيه پياده رو دارند نهال مي كارند؛ يك، دو، سه،... بين دو مرد كه بالاي سرم ايستاده اند و دست به ميله هاي اتوبوس دارند، بحثي داغ
در گرفته است. اولي معتقد است «پاك» يك عيد مسيحي است و ديگري مي گويد, شير و ماستش بد نيست!
به انتهاي خط مي رسم. اتوبوس مي ايستد, پياده مي شوم. دوروبرم همه ماسك زده اند. راستي مي گويند امروز روز هواي پاك است. هرچه هست مبارك باشد!

/ 2 نظر / 5 بازدید
arezou

روز هوای پاک شما هم مبارک!!!!!!!!!!

nasim

نمی دونم چرا هر چی داستان هات قديمی ترن ُُبهترن؟ ....از کارهای خيلی خوبت بود...دکتر قندی حق داشت.