Image and video hosting by TinyPic

آرام-داستان کوتاه

همه چيز خيلي ناگهاني اتفاق افتاد. موتورسيكلت ما در يك لحظه لعنتي به اتومبيلي كه با سرعت از روبه رو ميآمد برخورد كرد و من و رضا هر كدام به گوشه اي پرتاب شديم.
صورتم كه روي آسفالت كشيده شده بود، بدجوري مي سوخت و پاهايم داشت از جا كنده مي شد. رضا در گوشه اي ديگر از خيابان، بيحركت افتاده بود. انگار سالهاست همانجا خوابيده؛
آرام آرام. جوي سرخ رنگي از گوشه سرش روي سنگفرش سرد و سياه خيابان راه افتاده بود تا كنار جوي آب.
به طرفش پريدم، فرياد كشيدم، تكانش دادم. حركت نمي كرد. سرم را به سينه اش چسباندم قلبش هنوز ميزد، آرام. خدا را شكر!

×××


كليه ام به شدت درد ميكرد. تمام وجودم به هم مي پيچيد. اصلاً نفهميدم رضا چطور مرا
ترك موتورسيكلتش نشاند و به بيمارستان رساند. تنها يك مسكّن قوي مي توانست آرامم كند و كرد. امان از اين سنگ هاي لعنتي!
رضا كنار تختم ايستاده بود و با مردي بلند قد و عينكي با موهاي جوگندمي پچ پچ ميكرد. كاش مي شد اين كليه پر از سنگ و كلوخ مرا بردارند و يك كليه نو و تميز و سالم جايش بگذارند. كاش!

×××


از بيمارستان كه بيرون آمديم من از درد و سنگ كليه حرف ميزدم و رضا مي گفت كه نبايد خيلي سخت بگيرم و بايد خدا را شكر كنم، مي گفت موقع درد به دختر كوچولوي موبوري فكر كنم كه مجبور است هر روز دياليز كند و هر روز مرگ را تاب بياورد. من خدا را شكر كردم.
همانطور كه ترك موتورش نشسته بودم از من پرسيد چطور مي شود يك انسان براي يك عضو بدنش قيمت بگذارد و راضي شود آن را به يك انسان ديگر بفروشد و پول بگيرد و من جواب سؤالش را نمي دانستم. بعد هر دو به اين نتيجه رسيدم كه نداري، بد دردي است و نداري آدم را به چه كارها كه وا نميدارد و چه كارها كه با انسانيت آدم نميكند! پناه بر خدا و باز هم خدا را شكر!

×××


دوان دوان مي آمد. انگار بال در آورده بود. رضا آن روز سرحال بود. خيلي. چشمهايش
مي خنديد. برق ميزد. نفسش به شماره افتاده بود از فرط دويدن. كنارم كه رسيد، خنديد و گفت: «گوشت را بگذار روي سينه ام...» گذاشتم. قلبش تند تند ميزد. جوابم را ندارد، هرچه پرسيدم، فقط آرام خنديد. آرام.

×××


همه چيز خيلي سريع اتفاق افتاد. به بيمارستان كه رسيديم قلبش هنوز ميزد. رضا را كه بردند توي اتاق عمل، پدر و مادرش هم رسيدند. پدرش تكيه داده بود به ديوار بيمارستان و آرام ميگريست. مادرش هم مات. زل زده بود به در شيشهاي اتاق عمل و يك كارت با عكس رضا را به سينه اش فشار ميداد، «كارت اهداي داوطلبانه اعضا».

×××


وارد اتاق 241 شدم. كنار يكي از تخت ها مردي بلند قد و عينكي با موهاي جوگندمي ايستاده بود. روي تخت دختر كوچولوي موبوري دراز كشيده بود. به من نگاه ميكرد. چشمهايش
مي خنديد، برق ميزد.
روي يكي ديگر از تختها پسر جواني خوابيده بود. به تختش نزديك شدم. چشمانش بسته بود. گوشم را آرام گذاشتم روي سينه اش، قلبش تند تند ميزد. سرم را كه بلند كردم، رضا كنار تخت ايستاده بود. به من نگاه ميكرد. چشمانش ميخنديد، ميدرخشيد!


کیوان کثیریان
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

کیوان کثیریان


نویسندگان


آرشیو مطالب گذشته
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آبان ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱


Baznegar

لینک دوستان
لینک دوستان

فلوت سحرآمیز
کنسروحرفهاي من. نسیم قاضی زاده
صفحه اول مهم ترين روزنامه های جهان
چسب‌زخم - هادی‌مقدم‌دوست
باز نگار
کافه سايبر
فيلم نيوز
فیلمدونی
سي نت
آدم برفی ها
30 نما
سوره سينما
ایران فستیوال
سایت سینمایی پرشین استار
سينماي ما
اخبار هالیوود
قديمي ها
مرده نگار - عباس حبیبي
زن نوشت - پرستو دوکوهکی
کادوس - محمد مطلق
مجله فیروزه
مجله سی نت
خوشبختی...- محمدصالح‌علا
هفتان
بالاترین
تادانه - يوسف عليخاني
کافه انار - باقر تهرانی
لولیان - ليلي نيکونظر
روزانه - مهران بهروز فغانی
آزاده سهرابي
ايستگاه - رضا ولی زاده
آقازاده
چرک نويس - ندادهقانی
خبرنگار
هنوز
امیر مهدی حقیقت
خبرنگار ۲
یادداشت‌های‌نیک‌آهنگ کوثر
آق‌بهمن - بهمن‌دارالشفايی
media-beat - محمد‌رضا‌نوروز‌پور
حسن سربخشيان
مثل همه - يگانه خدامي
فيلم باز
نقطه، سرخط - شیما انتظاری
تحریریه خاموش -احمد جلالی
بهنام قلی‌پور
کافه تيتر - بهنام‌قلی‌پور.بی‌تاصالحی
محمدرضا شاهرخی نژاد
وب فتو -محمد توکلی
گرگ صابونی - مریم پالیزبان
بهروز مهری
حسن سربخشيان
علی آقاربيع
دجاوو - الهام طهماسبی
مسعود ده نمکی
نگاتیوهای سپید- احمد صبریان
طراحی گرافیک - علی بنام
گرگ بیابان - حسام مقامی کیا
ته خط - خسرو نقیبی
سیم آخر - حسین وحدانی
دل نوشته ها - امید نجوان
شُمال از شُمالِ غربی - محسن آزرم
کادوس - محمد مطلق
طراح گرافیک - حسین توکلی
عبور - چیستا یثربی
کبریا - چیستا یثربی
نقد فیلم - بهزاد دوران
مستغاثی دات کام - سعید مستغاثی
جن و پری
کوچه فرهنگ - سیدرضاصائمی
7تیر دات کام
سینمای ایران و جهان - امیررضا نوری پرتو
ماه هفت شب - بهاره رهنما
يادداشت هاي بي مخاطب - امید توشه
روزی روزگاری - حسن معظمی
خنده و فراموشی - ترانه عليدوستی
کلبه - شیده لالمی
مسعود بهنود
دکتر یونس شکرخواه
رو در رو - دکتر احمد توکلی
دکتر حسن نمك‌دوست
آخرین سکانس - فرهاد خالدار
فروغ من - ایلیا محمدی نیا
ماهی سیاه کوچولو - ساناز اقتصادی نیا
کافه وطن - بهنام صابر نعمتی
قلم های سرخ - امیر لعلی
غزلداستان - محسن فرجی
حرفه خبرنگار - فهیمه خضر حیدری
کتابخانه کوچک من
حرفهای یک جو
خرده خواب های خراب - مسعود بهارلو
سینما-امروز - محمد محمدیان
عشق سال های وبا - محمدعلی سعیدی
قلم های سرخ - امیر لعلی
ناصرمردانی
خبرآنلاین
برخورد خيلي نزديك - اسماعیل میهن دوست
سینما- محمد قنبری
سینما و دیگر هیچ
یک منتقد سینمای بیکار
دکتر سلاملینک های روزانه
لینک های روزانه

ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ
  RSS 2.0