Image and video hosting by TinyPic

اين آقاي «بورقاني» اصولاً آدم بامزه اي است!!

داشتم ورق پاره هايم را مرتب ميكردم كه به نوشته اي چاپ نشده برخورد كردم. گويا آن را در بهار سال ۷۶نوشته ام. به نظرم بي مناسبت نيامد در اين روزها كه نمايشگاه مطبوعات تازه پايان يافته و بحث «سخت و زيان آور» بودن شغل خطير روزنامه نگاري، نقل بعضي
محافل است، اين چند خط را بخوانيد تا بدانيد اين شغل ما گاهي چقدر – واقعاً چقدر – سخت و زيان آور مي شود! حتي سخت تر از كار معدن. ترا به خدا يه كمي شانه هاي ما را بماليد!


از امروز قرار است مسؤوليت يك صفحه از يك روزنامه تازه پا به عهده من باشد. معاون سردبير به من تكليف كرده بود ساعت 12 ظهر در دفتر مجله حاضر باشم تا مطالبي را كه روز پيش براي حروفچيني تحويل داده بودم به صفحه بند بسپارم و تا پايان كار «بالاي سر صفحه بمانم».
رأس ساعت 12 در دفتر روزنامه حاضر شدم. از مسؤولان روزنامه هيچكس، حتي معاون محترم سردبير حضور نداشت.مطالب من هنوز حروفچيني نشده بود. در اتاق خالي سردبيري – كه پر از روزنامه هاي رايج یومیه بود – نشستم. خودم را با ورق زدن روزنامه ها سرگرم كردم. دو ساعت گذشت. خبري نبود. آقاي درشت هيكلي وارد اتاق شد و پاي روزنامه ها نشست. يك ورق كاغذ جلويش گذاشت و شروع كرد به نوشتن از روي خبرها و مطالب روزنامه هاو من زير چشمي و با تعجب نگاه ميكردم. گاهي هم قيچي به دست، چيزهايي را از روزنامه مي بريد. هر از گاهي هم فرياد مي زد؛ «ممد... ممد آقا»و پيرمردي وارد مي شد.
- اينارو ببر حروفچيني. بگو زود ميخوام. لفتش ندن ها!
همان مطالب را به پيرمرد داد.
- يه چايي هم بيار قربون دستت!
بعد به طرف تلفن هجوم برد و گوشي را برداشت، كلي شماره گرفت و بالاخره موفق شد. قهقهه بلندي كشيد و فرياد زد:
- مخلصيم... بابا كجايي تو پسر ... من چاكرتم...
صدايي دورگه از بيرون اتاق او را خطاب قرار داد؛
× آقاي ...، خودكشي فرمانده نيروي...، ميخواي؟
آقاي درشت هيكل همانطور كه گوش تلفن دستش بود جواب داد:
- آره، آره... ميخوام...
و با تلفن ادامه داد:
- خيلي خسته ام جون تو، سخته ديگه، چاره چيه؟...
معلوم بود آن كه بيرون اتاق فرياد مي زند، مشغول مرور تلكس خبرگزاريها است و اين آقاي درشت هيكل هم دبير يكي از سرويس ها.
× آقاي... اينو چي؟ نميخواي؟ خنك كردن خرسها با يخ؟!
- ميخوام جانم، بزن... نه نه با شما نبودم... آره مي گفتم، ما رو بايد با پونزده سال بازنشست كنن... والا... مشكله... كار فرهنگيه ديگه... چيكارش مي شه كرد... .
× آقاي ....! دولت برنج شاليكاران را...
-نه عزيزم، نه نميخوام.
و با تلفن ادامه داد:
- آها اون پسره؟ ... بگو بياد. وارده ديگه؟ اصلاً كامپيوتر بلده؟...
× آقاي .... فروش فرش دستباف به پايينترين...
- نه بابا اينا چيه ميخوني؟ ... نميخوام...
× مسابقه دوي انسان با گاو نر!؟
- بزن، بزن، اينو ميخوام!
و با تلفن ادامه داد:
- برنامه؟ برنامه چي؟ آها كامپيوتر ما، برنامه ما...؟!
نگاهي به من انداخت. خودم را به نشنيدن زدم و با روزنامه ها سرگرم شدم. او ادامه داد:
- برنامه ما اوپله! ... اوپل. بگو اگه بلده بياد... آره چه اشكالي داره... اوپل ميگاش!!
حدس زدم، بايد منظورش «اپل مكينتاش» باشد. ناخود آگاه و زيرلبي طوري كه بشنود گفتم:
= «اپل مكينتاش!»
نگاهي به من كرد و با صداي بلند به تلفن گفت:
- نه جانم، اوپل چيه؟ ميگم اپل... آره ... اپل مگيناش!!
ديگر چيزي نگفتم. باز هم صداي همكار تلكسي بلند شد:
× آقاي ...! صادرات زيتون رودبار...
- نه جانم به درد نميخوره. نه.
× كلاس براي موبايل داران!؟
- ميخوامش، بزن!
و باز هم با تلفن؛
- آقا بگو بياد ديگه، حقوق؟ درستش مي كنيم. بگو بياد حالا.
× آقاي ... در تاشكند... تاشكند مال كجاست؟!
آقاي درشت هيكل انگار كه سؤال عجيبي شنيده باشد سري به نشانه تأسف تكان داد و نگاهي از سر تحقير به بيرون اتاق انداخت و پاسخ داد:
- به به! هنوز تو نميدوني تاشكند... آخه آدم چي بگه... ارمنستانه ديگه پسر! ... پرسيدن داره آخه؟ ... ميخوام. آره، بزن.
و باز هم سري به تأسف تكان داد و با تلفن ادامه صحبتش را پي گرفت:
- چشم، چشم، حتماً،مخلصتم هستم. يادت كه نميره... اپل مگيناش! قربونت برم، يا علي.
گوشي را گذاشت. يك دسته كاغذ از جلويش برداشت و از اتاق بيرون رفت. مطالب من هنوز حروفچيني نشده و ساعت 3 بعد از ظهر است. يكي ديگر از روزنامه هاي صبح را باز مي كنم. تيتري اينچنين خودنمايي ميكند:
«بورقاني: روزنامه نگاري علم و هنر مي خواهد!»
اين آقاي بورقاني* اصولاً آدم بامزه اي است!!

*معاون مطبوعاتی وقت


کیوان کثیریان
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

کیوان کثیریان


نویسندگان


آرشیو مطالب گذشته
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آبان ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱


Baznegar

لینک دوستان
لینک دوستان

فلوت سحرآمیز
کنسروحرفهاي من. نسیم قاضی زاده
صفحه اول مهم ترين روزنامه های جهان
چسب‌زخم - هادی‌مقدم‌دوست
باز نگار
کافه سايبر
فيلم نيوز
فیلمدونی
سي نت
آدم برفی ها
30 نما
سوره سينما
ایران فستیوال
سایت سینمایی پرشین استار
سينماي ما
اخبار هالیوود
قديمي ها
مرده نگار - عباس حبیبي
زن نوشت - پرستو دوکوهکی
کادوس - محمد مطلق
مجله فیروزه
مجله سی نت
خوشبختی...- محمدصالح‌علا
هفتان
بالاترین
تادانه - يوسف عليخاني
کافه انار - باقر تهرانی
لولیان - ليلي نيکونظر
روزانه - مهران بهروز فغانی
آزاده سهرابي
ايستگاه - رضا ولی زاده
آقازاده
چرک نويس - ندادهقانی
خبرنگار
هنوز
امیر مهدی حقیقت
خبرنگار ۲
یادداشت‌های‌نیک‌آهنگ کوثر
آق‌بهمن - بهمن‌دارالشفايی
media-beat - محمد‌رضا‌نوروز‌پور
حسن سربخشيان
مثل همه - يگانه خدامي
فيلم باز
نقطه، سرخط - شیما انتظاری
تحریریه خاموش -احمد جلالی
بهنام قلی‌پور
کافه تيتر - بهنام‌قلی‌پور.بی‌تاصالحی
محمدرضا شاهرخی نژاد
وب فتو -محمد توکلی
گرگ صابونی - مریم پالیزبان
بهروز مهری
حسن سربخشيان
علی آقاربيع
دجاوو - الهام طهماسبی
مسعود ده نمکی
نگاتیوهای سپید- احمد صبریان
طراحی گرافیک - علی بنام
گرگ بیابان - حسام مقامی کیا
ته خط - خسرو نقیبی
سیم آخر - حسین وحدانی
دل نوشته ها - امید نجوان
شُمال از شُمالِ غربی - محسن آزرم
کادوس - محمد مطلق
طراح گرافیک - حسین توکلی
عبور - چیستا یثربی
کبریا - چیستا یثربی
نقد فیلم - بهزاد دوران
مستغاثی دات کام - سعید مستغاثی
جن و پری
کوچه فرهنگ - سیدرضاصائمی
7تیر دات کام
سینمای ایران و جهان - امیررضا نوری پرتو
ماه هفت شب - بهاره رهنما
يادداشت هاي بي مخاطب - امید توشه
روزی روزگاری - حسن معظمی
خنده و فراموشی - ترانه عليدوستی
کلبه - شیده لالمی
مسعود بهنود
دکتر یونس شکرخواه
رو در رو - دکتر احمد توکلی
دکتر حسن نمك‌دوست
آخرین سکانس - فرهاد خالدار
فروغ من - ایلیا محمدی نیا
ماهی سیاه کوچولو - ساناز اقتصادی نیا
کافه وطن - بهنام صابر نعمتی
قلم های سرخ - امیر لعلی
غزلداستان - محسن فرجی
حرفه خبرنگار - فهیمه خضر حیدری
کتابخانه کوچک من
حرفهای یک جو
خرده خواب های خراب - مسعود بهارلو
سینما-امروز - محمد محمدیان
عشق سال های وبا - محمدعلی سعیدی
قلم های سرخ - امیر لعلی
ناصرمردانی
خبرآنلاین
برخورد خيلي نزديك - اسماعیل میهن دوست
سینما- محمد قنبری
سینما و دیگر هیچ
یک منتقد سینمای بیکار
دکتر سلاملینک های روزانه
لینک های روزانه

ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ
  RSS 2.0